โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
175/1 หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเย็น  ตำบลหินแก้ว  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077630620
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอมรรัตน์ แก้วนอก
ตำแหน่ง : ประธานสภาคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.๖