โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
175/1 หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเย็น  ตำบลหินแก้ว  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077630620
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุมาลี สงัดกิจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกิ่งกาญจน์ สุบรรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0