โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
175/1 หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเย็น  ตำบลหินแก้ว  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077630620
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายรัฐตพล เพ็ชรเพ็ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววงเดือน คำระหงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0