โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
175/1 หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเย็น  ตำบลหินแก้ว  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077630620
เจ้าหน้าที่

นายขวัญชัย แก้วพักดี
ช่างปูน ๔

นางสาวชุติมา ชิตรัฐถา
เจ้าหน้าที่ธุรการ