โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
175/1 หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเย็น  ตำบลหินแก้ว  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077630620
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ว่าที่ รต.หญิง วิไลลักษณ์ คำชุม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย