โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
175/1 หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเย็น  ตำบลหินแก้ว  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077630620
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจง โลกมิตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2531 ถึง 15 กรกฎาคม 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายดนตรี มากแดง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2534 ถึง 20 ธันวาคม 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเนียร พรรณนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 ธันวาคม 2541 ถึง 15 กรกฎาคม 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร ห้วยหงษ์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 กรกฎาคม 2543 ถึง 16 พฤษภาคม 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล จันทร์เย็น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2544 ถึง เมษายน 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ นารัตฐา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2547 ถึง 21 มีนาคม 2562
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนาพร ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน