โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
175/1 หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเย็น  ตำบลหินแก้ว  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077630620
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านน้ำเย็น  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย(อนุบาล 5-6)ขวบ และระดับประถมศึกษา( ป.1 ป.6 ) และยังเป็นศูนย์พัฒนาเด็กบ้านน้ำเย็น (อนุบาล 3 ขวบ) โดยความรับผิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว