โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
175/1 หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเย็น  ตำบลหินแก้ว  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077630620
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

เป้าหมาย

1. นักเรียนมีคุณภาพตามศักยภาพและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

2. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด

3. นักเรียนมีพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา สังคมและอารมณ์

4. นักเรียนมีความสุขในการเรียนและมีโลกทัศน์

5. โรงเรียนมีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา