โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
175/1 หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเย็น  ตำบลหินแก้ว  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077630620
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น ตั้งอยู่เลขที่ -  หมู่ที่ 5  ตำบลหินแก้ว  อำเภอท่าแซะ   จังหวัดชุมพร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย(อนุบาล ) ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ มีเนื้อที่ 24 ไร่ 3  งาน  92  ตารางวา  โดยการบริจาคและร่วมกันก่อตั้งของนายราวี  คงมิตร  นายเสนอ  จุลคล้ำ  นายห้วน  หนูผุด  นายเฉลา  จิตรสถาน  นายเฉลิม  รักใหม่  นายจรูญ  ประสานวุธ  นายบุญหัต  จันทร์เกตุ  นายวิโรจน์  ขุนราม  และนายชำลิ  เทพบุตร และเริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2530 เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านจันทึง  และตั้งเป็นทางการเมื่อวันที่  18  พฤศจิกายน  2530  จนถึงปัจจุบัน  มีบริเวณที่รับผิดชอบบริการให้การศึกษาแก่เยาวชนในหมู่ที่ 5 (ตอนบน) ตำบลหินแก้ว  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร