โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
175/1 หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเย็น  ตำบลหินแก้ว  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077630620
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร สปช 109/25
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..